சுருள் சிரை - வல்லுநர்கள் நம்பமுடியாத முடிவுகளை வெளிப்படுத்துகின்றனர்

இந்த தயாரிப்புகளில் சில உதவாது. நான் ஒரு தயாரிப்பை பரிந்துரைக்கவில்லை, கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு தயாரிப்புகளைக் காட்டுகிறேன்.

வீங்கி பருத்து வலிக்கிற நரம்புகளை அகற்ற முதல் 10 பரிந்துரைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளுடன் தொடங்க விரும்புகிறேன்:

. அசிடமிப்ரிட் 19. மெட்ரோனிடசோல் 20. டிபென்சைல்டிமெதில்டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் 21. என்-அசிடைல்சிஸ்டீன் 22. சைப்ரோஹெப்டாடின் 23. க்ளோக்சசிலின் 24. ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் 25. எஸ்கெரிச்சியா கோலி 26. ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் எபிடெர்மிடிஸ் 27. க்ளெப்செல்லா நிமோனியா. 32. சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசென்ஸ் 33. சூடோமோனாஸ் சிரிங்கே 34. கிளெப்செல்லா நிமோனியா 35. எஸ். ஆரியஸ் 36. எம். பிறப்புறுப்பு 37. எஸ். ஆரியஸ் 38. எம். காசநோய் 39. எம். நிமோனியா 40. எம். போவிஸ் 41. பி. சப்டிலிஸ் 42. பி. . ப்ரெவிஸ் 43. பி. கேடார்ஹாலிஸ் 44. பி. கேதர்ஹாலிஸ் 45. பி. கேதர்ஹாலிஸ் 46. பி. கேடார்ஹாலிஸ் 47. பி. கேடார்ஹாலிஸ் 48. பி. கேடார்ஹாலிஸ் 49. பி. கேடார்ஹலிஸ் 50. பி. . catarrhalis 53. B. catarrhalis 54. B. catarrhalis 55. B. catarrhalis 56. B. catarrhalis 57. B. catarrhalis 58. B. catarrhalis 59. B. catarrhalis 60. B. catarrhalis 61. B. catarrhalis 62. B. catarrhalis 63. B.

எங்கள் கடைசி தயாரிப்பு மதிப்புரைகள்

Varikostop

Varikostop

Leonora Chambers

உடல்நலம் மற்றும் அழகு ஆகியவை Varikostop மிக விரைவாக Varikostop. வீங்கி பருத்து வலிக்கிற நரம்புகளைக்...